Danh sách đơn vị

Danh sách hồ sơ đã trả kết quả

STT Mã hồ sơ Người nộp Hồ sơ/dự án Ngày nộp hồ sơ Đơn vị tiếp nhận
1 2016010000320 PHẠM VĂN HƯỞNG Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh 22-09-2016 14:39 Huyện Thới Lai