Danh sách thủ tục hành chính Hướng dẫn chi tiết thủ tục

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp huyện)

1, Cách thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

2, Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp tra cứu thông tin thì phải cung cấp ngay trong ngày nhận được phiếu yêu cầu - Trường hợp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính hoặc sao thông tin vào thiết bị nhớ của máy tính thì phải cung cấp thông tin trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu hoặc văn bản đề nghị - Trường hợp cung cấp thông tin dưới hình thức tổng hợp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính thì thời hạn cung cấp thông tin xác định theo thỏa thuận giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và người có yêu cầu cung cấp thông tin

3, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân và Tổ chức

4, Cơ quan thực hiện TTHC:

 

5, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 

File đính kèm
Ðăng ký