Danh sách thủ tục hành chính Hướng dẫn chi tiết thủ tục

Tài nguyên môi trường

Thủ tục: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối vói trài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (Cấp huyện)

Nội dung chưa được cập nhật

Ðăng ký