Quản lý hồ sơ

Tại trang chủ, người sử dụng chọn menu "ĐĂNG KÝ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN". Sau đó chọn tiếp menu "LỊCH SỬ GIAO DỊCH".
Màn hình hiển thị thông tin về HỒ SƠ ĐÃ NỘP và HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG.

 

Người sử dụng lựa chọn hồ sơ để xem, kiểm tra lại thông tin đã nộp. Chú ý tại cột "Trạng thái" tình hình thụ lý giải quyết hồ sơ sẽ được ghi tại đây.

 

Tại màn hình HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG người dùng phải cập nhật các yêu cầu bổ sung hồ sơ để hoàn tất quá trình giải quyết thủ tục hành chính.