Đổi mật khẩu

 

 Tại biểu tượng bên phải màn hình, người sử dụng bấm vào mục "Thông tin tài khoản". Sau đó bấm vào phần tên của mình để chỉnh sửa, cập nhật thông tin cá nhân.

Tại form cập nhật thông tin cá nhân, người sử dụng có thể thay đổi mật khẩu của mình. Cần thiết phải nhập lại mật khẩu cũ 1 lần, và nhập mật khẩu mới 2 lần.